Zasady konkursu dla instalatorów Purmo „ZMONTUJ WAKACJE  Z PURMO” krok po kroku.

1. Zakup grzejniki dekoracyjne marki Purmo na kwotę minimum 2000 PLN netto w terminie 1 maja 2018 - 31 października 2018. (pełna lista grzejników objętych konkursem na platformie zmontujwakacje.pl). UWAGA! Zachowaj fakturę VAT. Jej okazanie jest warunkiem koniecznym, który należy spełnić by odebrać nagrodę.

2. Zarejestruj swój zakup na platformie www.zmontujwakacje.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 roku.

3. Wyślij zdjęcie, film lub opis słowny związany z grzejnikami dekoracyjnymi marki Purmo.

Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone w 2 etapach.

1. W I etapie tj. w terminie do 09.11.2018 roku wszystko spoczywa w rękach internetowej społeczności. To oni decydują o wyborze 9 najciekawszych pomysłów, oddając swój głos na wybraną pracę na platformie zmontujwakacje.pl. Dodatkowo w każdym miesiącu, dwóch Instalatorów, którzy prześlą najciekawsze prace, otrzyma bon paliwowy Orlen o wartości 1000 PLN brutto. Wyboru prac dokona komisja składająca się z dwóch pracowników Organizatora oraz jednego przedstawiciela agencji inPlus Media.

2. W II etapie – spośród 9 prac, na które internauci oddali najwięcej głosów do dnia 09.11.2018 do godziny 24:00, zostaną wybrane 3 najbardziej pomysłowe prace do dnia 16.11.2018 roku. O przyznaniu 3 nagród głównych decyduje komisja konkursowa składająca się z: dwóch pracowników Organizatora oraz jednego przedstawiciela agencji reklamowej inPlus Media. 6 pozostałych laureatów I etapu otrzyma nagrodę gwarantowaną - kartę podarunkową do sieci sklepów Leroy Merlin o wartości 2000 PLN brutto.

Nagrody główne:

I miejsce - voucher o wartości 10000 PLN brutto do wydania na dowolną wycieczkę zakupio
ną za pośrednictwem portalu wakacje.pl! Masz ochotę wypocząć na tropikalnej wyspie? A może wolisz poznać orientalną kulturę Azji? Wybór należy tylko do Ciebie!
II miejsce - voucher o wartości 6000 PLN brutto na zakup dowolnych produktów oferowanych przez sieć sklepów Media Expert
III miejsce – voucher o wartości 4000 PLN brutto na 3-dniowy pobyt w luksusowym SPA

 

Regulamin Konkursu dla Instalatorów "ZMONTUJ WAKACJE Z PURMO"

1. Organizator

1.1. Organizatorem konkursu dla Instalatorów „ZMONTUJ WAKACJE Z PURMO” jest firma Rettig Heating Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, 44-203 Rybnik, ulica Przemysłowa 11; biuro handlowe: 02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15, nazywana dalej Organizatorem

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem konkursu może być każdy Instalator, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polski, który ukończył 18 lat, wykona i prześle za pośrednictwem strony internetowej www.zmontujwakacje.pl fotografię/film/opis słowny dotyczący grzejników dekoracyjnych (Załącznik nr. 1) marki Purmo w terminie obowiązywania konkursu.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
2.3. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe dane, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

3. Czas trwania konkursu:

3.1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap: Instalatorzy mogą nadsyłać swoje zgłoszenia wraz z fakturami VAT za grzejniki zakupione w terminie 01 maja 2018 – 31 października 2018. Wybór 9 najlepszych prac nastąpi do 09.11.2018.
II etap: spośród 9 prac, na które internauci oddali najwięcej głosów do dnia 09.11.2018 do godziny 24:00, zostaną wybrane 3 najbardziej pomysłowe prace do dnia 16.11.2018 roku.

4. Zasięg terytorialny

4.1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski

5. Cel konkursu

5.1. Celem konkursu jest wyłonienie 3 instalatorów, którzy zakupili grzejniki dekoracyjne Purmo w terminie 1 maja 2018 – 31 października 2018 (Załącznik nr 1) o wartości minimum 2000 PLN netto i przesłali za pomocą platformy www.zmontujwakacje.pl fotografię/film/opis słowny dotyczący grzejników dekoracyjnych marki Purmo w terminie obowiązywania konkursu tj. 1 maja 2018 – 31 października 2018.

6. Zgłoszenia do konkursu.

6.1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie za pomocą platformy www.zmontujwakacje.pl faktury VAT za grzejniki dekoracyjne Purmo zakupione w terminie 1 maja 2018 – 31 października 2018 na kwotę minimum 2000 PLN netto. Faktury należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018 roku (włącznie).
6.2. Każdy Instalator może przesłać formularz rejestracyjny dowolną ilość razy. Dana faktura może być użyta tylko 1 raz jako dowód zakupu grzejników na kwotę minimum 2000 PLN netto.
6.3. Technika wykonania prac: zapis cyfrowy.
6.4. Prace konkursowe należy rejestrować wyłącznie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na platformie www.zmontujwakacje.pl przy jednoczesnym podaniu wszelkich wymaganych informacji i akceptacji zgód.
6.5. Zdjęcia bądź filmy, które będą zawierać treści powszechnie uważane za wulgarne, bądź dyskryminujące będą dyskwalifikowane.
6.6. W treści formularza rejestracyjnego należy podać wszelkie dane
z szczególnym uwzględnieniem numeru faktury i koniecznością zachowania dokumentu do kontroli w razie wygranej w konkursie.
6.7. Ze względu na cechy formatu cyfrowego zezwala się na retusz fotografii
i montaż filmu, pod warunkiem, że będzie on polegał na polepszeniu jakości (kontrast, nasycenie), bądź dodaniu wartości artystycznej przekazu, a nie zmiany formy zdjęcia lub filmu.
6.8. Fotografie oraz filmy zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich oraz dóbr osób trzecich.

7. Zasady konkursu

7.1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: I etap – eliminacje, w którym uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, trwa od 01.05.2018
do 31.10.2018 roku. Laureatów tego etapu wyłaniają internauci, którzy głosują na wybrane przez siebie prace za pośrednictwem serwisu www.zmontujwakacje.pl. (wybranych zostaje 9 prac, które zebrało największą ilość głosów internautów. Internauci mogą oddawać swój głos na prace instalatorów do 9 listopada 2018 roku. Dodatkowo w każdym miesiącu, dwóch Instalatorów, którzy prześlą najciekawsze prace, otrzyma bon paliwowy Orlen o wartości 1000 PLN brutto. Wyboru prac dokona komisja składająca się z dwóch pracowników Organizatora oraz jednego przedstawiciela agencji inPlus Media.
7.2. II etap - spośród 9 prac, na które internauci oddali najwięcej głosów do dnia 09.11.2018 do godziny 24:00, zostaną wybrane 3 najbardziej pomysłowe prace do dnia 16.11.2018 roku. O przyznaniu 3 nagród głównych decyduje komisja konkursowa składająca się z: dwóch pracowników Organizatora oraz jednego przedstawiciela agencji reklamowej inPlus Media.
6 pozostałych laureatów I etapu otrzyma nagrodę gwarantowaną - kartę podarunkową do sieci sklepów Leroy Merlin o wartości 2000 PLN brutto.

7.3. Organizator zawiadomi autorów wybranych prac drogą e-mailową oraz telefonicznie w terminie:
• I etap - do 15 listopada 2018
• II etap – do 20 listopada 2018
• O przyznaniu nagród miesięcznych tj. bonów paliwowych laureaci zostaną poinformowaniu do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca

8. Nagrody

8.1. Nagrody główne:
I miejsce – Voucher na kwotę 10 000 PLN brutto na usługi turystyczne oferowane przez firmę Wakacje.pl (Wakacje.pl S.A., ul. Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk)
II miejsce – Voucher na zakupy w sieci sklepów Media Expert na kwotę 6 000 PLN brutto
III miejsce – Voucher o wartości 4000 PLN brutto na 3 dniowy (2 noclegi) wyjazd SPA dla dwóch osób.
8.2. W czasie trwania konkursu tj. 01.05.2018 – 31.10.2018, w każdym miesiącu, dwóch Instalatorów, którzy prześlą najciekawsze prace, otrzyma bon paliwowy Orlen o wartości 1000 PLN brutto. Wyboru prac dokona komisja składająca się z dwóch pracowników Organizatora oraz jednego przedstawiciela agencji inPlus Media.
8.3. Sześciu laureatów I etapu (Ci, którym nie zostały przyznane nagrody główne) otrzyma nagrodę gwarantowaną - kartę podarunkową do sieci sklepów Leroy Merlin o wartości 2000 PLN brutto.

9. Podatek od nagród

9.1. Organizator dopełni obowiązku podatkowego za nagrodzonych laureatów zgodnie z obowiązującymi przepisami – odprowadzi do właściwego (swojego) Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek stanowiący część pieniężną nagrody za każdą nagrodę wydaną w konkursie.

10. Ogłoszenie wyników

10.1. Rozstrzygnięcie konkursu będzie komunikowane za pośrednictwem strony Organizatora, tj. www.purmo.pl, mediów społecznościowych, bloga firmowego oraz platformy www.zmontujwakacje.pl
10.2. Decyzje komisji są ostateczne.
10.3. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji drogą mailową oraz telefonicznie.
10.4. Nagrodzone prace będą opublikowane za pośrednictwem strony producenta, tj. www.purmo.pl, mediów społecznościowych, bloga firmowego oraz platformy www.zmontujwakacje.pl

11. Wydawanie nagród

11.1. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia danych Laureata, przez Regionalnych Szefów Sprzedaży Purmo.
11.2. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu pozostają własnością Organizatora.

12. Prawa do zdjęć i zgoda na przetwarzanie danych

12.1. Przesłane pliki nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania przechodzą
na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe
do nadesłanych prac.
12.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Rettig Heating Sp. z o.o.
12.3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i w celach marketingowych organizatora.
12.4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie informacyjnej Rettig Heating Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez Rettig Heating Sp. z o.o., zgodnie z treścią ustaw (Dz.U. z 29.08.1997r. Nr 133, poz. 883; tekst jednolity; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.; Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677).
12.5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz osób widniejących na fotografiach i w filmach, na platformie www.zmontujwakacje.pl , stronie internetowej Organizatora tj. www.purmo.pl, a także w mediach społecznościowych Organizatora.

13. Postępowanie reklamacyjne

13.1. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 14 dni
od zakończenia każdego z etapów konkursu, w którym brał udział.
13.2. Reklamację pisemną należy zgłosić do biura organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13.3. W celu rozstrzygnięcia reklamacji organizator może poprosić o przesłanie oryginalnych plików zdjęciowych na płycie CD lub DVD.
13.4. Organizator ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

14. Możliwość zapoznania się z treścią regulaminu.

14.1. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do zapoznania się z treścią regulaminu programu na platformie www.zmontujwakacje.pl, oraz w biurze handlowym Organizatora, tj. firma Rettig Heating Sp. z o.o.,
biuro handlowe: 02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15.

 

Załącznik nr 1

Lista grzejników dekoracyjnych marki Purmo objętych konkursem „Zmontuj wakacje z Purmo”

1. KOS H

2. KOS V

3. FARO H

4. FARO V

5. TINOS V

6. PAROS V

7. ARRAN

8. DELTA LASERLINE

9. DELTA LASERLINE VT

10. DELTA TWIN M

11. DELTA BAR

12. DELTA COLUMN BENCH

 

Napisz do nas jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat konkursu

*Pola wymagane

Twoja wiadomość została wysłana.

Wyślij
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu. Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Oświadczam, że swoje dane osobowe, zawarte w niniejszym formularzu, podaję dobrowolnie i że zostałem zapoznany przez Administratora Danych (Rettig Heating Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11 44-203 Rybnik) o przysługującym mi prawie dostępu do danych oraz prawie ich poprawiania.